Tüzüğü

2928

MADDE 01: KURULUŞ

A- Federasyon’un Adı : Pendik Dernekler Federasyonu’dur.
B- Kısa Adı : PENDEF’dir.
C- Merkezi : Federasyonun merkezi Pendik-İstanbul’dur.
D- Logo : Federasyonumuzun logosu, Türkuaz mavisi Türkiye haritası üzerinde ülkemizin birlik ve beraberliğini ifade eden tokalaşan iki el ve Türkiye haritasının üst kısmından doğan Güneş ve bu güneşin yedi adet Sarı ışığı bulunmaktadır. Bu yedi ışığın aralarında Federasyonumuzun kısa adı olan PENDEF yazısı bulunmaktadır. Open in new windowGüneşin her bir ışığının anlamı Türkiye’nin yedi bölgesini temsil etmekte ve ülkemizin her köşesini temsil eden dernekleri aynı çatı altında toplayarak birlik ve beraberliğimizin sağlanmasının ve korunmasının hedeflendiği anlamını taşımaktadır

MADDE 02: FEDERASYONUN AMACI: Federasyon; Önce Pendikli olma bilinci ile hareket eden ve Pendik ilçesinde bulunan hemşeri ve memleket temel li kurulmuş ve kurulacak Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma amaçlı dernekler arasında birlik ve beraberliği tesis ederek, onları bir çatı altında birleştirmek, milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak, toplumsal dayanışma duygusunu oluşturmak, Pendik’te yaşayanların ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesinin yükseltilmesi; kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak, federasyona üye dernekler ile yöre halklarının birlik ve dayanışmasını sağlamak; yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, bu doğrultuda üye dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü ve iletişimi sağlamayı amaçlar.

MADDE 03: FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER: Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar;

1) Ülkemize özgü Sosyal, Kültürel, Geleneksel, Tarihi, Mizahi, folklorik, ekonomik, etnografik değerler, yöresel yemekler, giysi, bitki örtüsü, av hayvanları, doğal yapı, deniz ve çevre, insan ilişkileri, turizm vs nin dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar, ortaya çıkarır ve sonuçlarını yayınlar, tanıtır ve sahiplenir. Bu konularla ilgili kütüphane, bilgi bankası, arşiv oluşturur.

2) Yerel el sanatlarının ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için girişimde bulunur.

3) Geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerimiz ile birlikte, bugün var olan kültürümüzün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için; üye derneklerle birlikte ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak, kültürel yayınların derlenmesi, arşiv oluşturulması, yeni kültür eserlerinin yayımlanmasını sağlar;

4) Geleneksel yemek günü, Piknik, şölen, şenlik, eğlence günleri ve geceleri gibi sosyal etkinlikler, Festival, konser, konferans, toplantı, gösteri, panel, bilgi şöleni, seminer, forum, açık oturum, sanat etkinlikleri, sergi, yarışmalar gibi kamuoyu oluşturucu etkinlikler yapar. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ve turlar düzenler;

5) Gerek bölge gerekse ülke düzeyinde bitki örtüsünü ve yeşil alanları artırmak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların iznini ve desteğini alarak; federasyon adıyla orman alanı, park ve bahçe oluşturur, kamu kurum ve kuruşları ile ortak projeler gerçekleştirir, kamu ve özel sektör ihalelerine girebilir, taşeron çalıştırabilir.

6) Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile TV, radyo kurup işletmek, her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder,

7)Eğitim ve öğretim faaliyetleri için kitaplık, okuma odası, öğrencilerin barınması için öğrenci yurdu, muhtaçlar için konut, pansiyon; sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane, çocuk bakim yuvası, huzur evi, aşevi; her türlü sportif faaliyetler için spor saha veya salonu; meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurar ve isletir.

8) Kültür evleri, enstitü, dershaneler, kreş, okullar, huzurevi ve iyileştirme merkezleri, Sürücü kursları, yabancı dil ve bilgisayar eğitimi ve her türlü ihtiyaç için özel kurslar açar. Açılmış olanlara ortak olabilir.

9) Her türlü sportif faaliyetlerde bulunabilir, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, spor kulübü kurabilir, var olan spor kulüplerini devralabilir.

10) Hastane, poliklinik açar, ilk yardım ve ambulans servis ünitesi kurar.

11) Pendik İlçesi’nde Milli Birlik ve Beraberliğimiz korunmasını amaçlayan, etnik ve bölgesel t emel e dayanmayan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanan, Türk Kültürü ve Aile Yapısının korunması, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirilmesine çalışır, toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunur;

12)İmkânlar ölçüsünde başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere yönetim kurulunun tespiti doğrultusunda burs desteği ve her türlü maddi ve manevi destek ve yardımda bulunur, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gıda bankacılığı yapar, Öğrencilere destek olmak için belirlenecek derslerde öğretmen temin eder, ders verilmesi ve ödevlerine yardımcı olunmasını sağlar, etüt, bilgisayar ve internet hizmeti verir,

13) Üyelerinin yararlanabileceği alkolsüz Lokal, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir,

14)Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar,

15) Bağlı derneklerimizin arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar.

16) Üye derneklerin yörelerine her türlü bayındırlık hizmetlerinin götürülmesi için girişimde bulunabilir.

17) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunabilir.

18) Üye derneklerin ve üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir,

19)Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeler hazırlar.

20) Yurt içi ve yurt dışından herhangi bir konuda müracaat eden kişi ve kurumlara her türlü bilgi vb. alanlarda yardımlarda bulunur,

21)Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.

22) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, Federasyon üyesi Derneklerin üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlamak,

23) Federasyon yürürlükteki dernekler yasasına ve Türk medeni kanununa aykırı olmamak kaydıyla benzer amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren federasyonlarla müşterek çalışmalar ve işbirliği yaparak konfederasyon kurar, Yurt içi ve yurt dışındaki Konfederasyonlara üye olabilir. Gerektiğinde Yurt içi ve dışında Temsilcilik açar.

24) Federasyon amacını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar ile araç alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

25) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

26)Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.

27)Büyükşehirlere göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük eder.

28)İnsanlığın maruz kaldığı yada kalabileceği muht emel her türlü deprem, yangın, sel, salgın hastalık gibi felaket ve afetlerde her türlü yardımda bulunabilir, yardım kampanyaları düzenleyebilir, toplanan yardımları ulaştırır ve dağıtır. Tabii afetlerde görev alacak arama kurtarma elemanları yetiştirebilir, alet ve edevatını temin edebilir, bu amaçla seminer ve kurslar düzenleyebilir, var olan kuruluşlarla işbirliği yapar.

29)Üye derneklerin amaç dışı kullanılmasını engelleyici önlemler alır, üye dernekleri amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde her türlü mücadeleyi yapar.

30)Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir. MADDE 04-FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ: Federasyon çalışmalarını aşağıdaki t emel ilkeleri gözeterek yürütür.

a) Federasyon, demokratik bir kuruluştur. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.
b) İnsanların eşitliğini, kardeşliğini savunur, ayrımcılığa karşıdır.
c) Çalışmalarında ırk, dil, inanç, siyasi görüş, cinsiyet ayrımı gözetmez, her türlü fikre saygılıdır.
d) Milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı, İnsan Hakları ve Evrensel değerlerin savunucusudur.
e) İnsanları sevmeyi, dürüst olmayı bir erdem olarak görür ve çevreye saygılıdır.
f) Bilimsel ve yenilikçidir.
g) Hiçbir siyasi parti, görüş ve düşünceye bağlı olmaksızın faaliyette bulunur.

MADDE 05- FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ:

a) Üyelik: Federasyonun amacını benimseyen ve yürürlükteki Dernekler Yasasının aradığı koşulları şahsında taşıyan dernekler, üyelik müracaatını yazılı olarak yapar. Yönetim Kurulu kendisine yapılan üyelik başvurusunu bir ay içinde sonuçlandırır.

a.1) Üye dernekler Federasyon tüzüğünün amaç maddelerini içeren hükümlerine uymak ve bu maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır.

a.2) Üye dernekler Federasyon Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir. Üye dernekler yıllık faaliyet takvimlerini her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar Federasyona bildireceklerdir.

a.3) Federasyona üye dernekler Federasyon Genel Kurullarında derneklerini temsilen görev yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye dernek üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye dernek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.

c) Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan dernekler Disiplin Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin Genel Kurula başvuru hakkı vardır. Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

d) Üyelik ve Katılım Ödentisi: Her üye dernek yıllık 300 YTL üyelik ödentisi ödeyecektir. Üye ödentisini arttırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul karar verecektir. Bir defaya mahsus olmak üzere her üye dernek Katılım ödentisi olarak 200 YTL üyelik başvurusunda bulunduğu taktirde ödeyecektir. Katılım ödentisini bilahare değişen şartlar ve federasyonun faaliyetleri göz önünde bulundurularak her yıl %20’yi geçmemek üzere arttırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üye dernekler üyelik ödentisini ödemediği sürece seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Katılım ödentisini ödemeyen derneklerin üyeliğe kabulüne karar verilemez.

MADDE 06- FEDERASYONUN ORGANLARI:

FEDERASYON ORGANLARI ŞUNLARDIR:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu

A- ŞEKLİ:
Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. Üç yılda bir Mayıs ayında toplanır.

a-)OLUŞUM ŞEKLİ
Üye dernekler yönetim kurulu tarafından seçilen delegelerden oluşur. Her üye dernek 4(Dört) asıl ve 4(Dört) yedek delege seçerek Federasyona bildirecektir. Her üye dernek Federasyon Genel Kurulunda azami 4(Dört) delege ile temsil edilir. Her üye derneğin asıl delegelerinden her ne sebeple olursa olsun eksilme, gelmeme halinde eksilen, gelmeyen delegenin yerine yedek delege geçecektir. Boşalan, gelmeyen delegenin yerine hangi yedek delegenin geçeceğine üye dernek yönetim kurulu karar verip derhal yazılı olarak toplantıdan önce federasyona bildirmesi gerekir, bildirmediği taktirde federasyona bildirilen listedeki en üstte ismi yazandan aşağıya doğru üye derneği temsil edeceği kabul edilmiş sayılacaktır. Üye dernek federasyonda kendisini temsil eden delegelerin delegeliğinin düşmesine ve yerine yenisinin seçilmesine karar verme hakkına sahip olup, üye derneğin delegeliğinin düştüğünü yazılı olarak federasyona iki hafta içinde bildirdiği taktirde bildirilen delegenin federasyondaki delegeliği derhal sona erecektir. Ancak, delegeliği sona eren kişi Federasyon Yönetim, Denetim veya Disiplin Kurulunda ise kendisi bu görevinden istifa etmediği müddetçe federasyondaki görevi ilk Genel Kurula kadar devam edecektir.

b-)OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin 1/5 inin yazılı isteği üzere Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin 1/5 inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul, Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

B- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

C-ÇAĞRI YÖNTEMİ:

Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya imza karşılığı yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:

Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı taktirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ:

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile birlikte Federasyon tarafından verilen Kimlik Kartları Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı ve uygun bir bölümde Genel Kurul’un salimen yapılmasını engellememek ve delegeler ile karışmamak kaydı ile Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekiliyle Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde yazılı olarak teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
: Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak henüz Genel Kurul gündemine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 u tarafından yazılı olarak başvurularak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur.

G-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır. a) Federasyon organlarını seçmek, (Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu,) b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek, c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek. d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek, e) Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 50.000 YTL. Yi geçen malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya, satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek. g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak, ı) Federasyon üyelerinin yıllık üye ödentileri ile federasyona üye olacak derneklerin katılım ödentilerini belirlemek, j)Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına karar vermek, Tasfiye Kurulu memurlarını görevlendirmek. k) Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki vermek. H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ: Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.

MADDE 08: YÖNETİM KURULU

A- KURULUŞ: Yönetim Kurulu, Federasyon’un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel Kurulun’ da seçilen 9 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan’ı, iki Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olanları gizli oyla seçer. Üye derneklerin sayısı on adetten aşağıya düşmediği taktirde Yönetim Kurulunda bir dernekten en fazla iki kişi görev yapabilir. Üye sayısının ondan aşağıya düşmesi halinde bu sınırlama geçerli olmayacaktır.

B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını, tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.
b) Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
c) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
e)Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
ı) Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.
i) Yasalardan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak.
j) Gerekli gördüğünde, Disiplin Kurulu’nu, komisyonları toplantıya çağırmak.
k) Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara üye olmaya karar vermek,

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI :

Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde Genel başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır.

MADDE 09- GENEL BAŞKAN :

Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.

MADDE 10- GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI:

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.

MADDE 11-GENEL SEKRETER :

Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi, federasyonun örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 12- GENEL SAYMAN :

Genel Sayman, Federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

MADDE 13- DENETLEME KURULU :

Denetleme Kurulu, Federasyonun delegeleri arasından üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Federasyon Genel Kurulunca seçilir. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir toplanır. Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır. Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 14- DİSİPLİN KURULU

Genel Kurulca seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu tarafından federasyon amacına aykırı davranışlarda bulunduğu bildirilen üye dernekler, federasyon yöneticileri ve delegeleri hakkında disiplin kararları verir (uyarma, kınama, Federasyon üyeliğinden geçici çıkarma). Disiplin kurulu görev yaparken federasyon tüzüğüne ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalışır.

MADDE 15- KAYIT VE DEFTERLER

Federasyon yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
a)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararı tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b)Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olan dernek ve delegelerinin kimlik bilgileri, Federasyon’a giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Delegelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenir.
c)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın Asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

MADDE 16- FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ:

Federasyon tüzüğü Yönetim Kurulu’nun ya da Genel Kurula katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ve delege tam sayısının üçte ikisinin kabul oyu ile değiştirilebilir.

MADDE 17- ŞUBE
Federasyonun şubesi yoktur. Ancak Federasyon dernekler yasasında belirtilen şartları yerine getirerek Yönetim Kurulu kararı ile gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir.

MADDE 18-TEMSİLCİLİKLER

Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik yada irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi federasyon Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir.

MADDE 19- GELİRLER
Federasyonun gelirleri;

a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri,
b) Her türlü bağış ve yardımlar,
c) Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,
e) Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
f) Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler,
g) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları,
h) Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar,
ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar,
j) Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen gelir ve paylar
k)Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler,
l) Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

MADDE 20- BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Federasyon adına 3.000-YTL’sını aşan harcamalarda Federasyonun Genel Başkanı ile birlikte Genel Başkan Yardımcılarından birisi veya Genel Sekreter veya Genel Sayman’dan birisinin de imzalarının bulunması zorunludur. 3.000- YTL’sını aşmayan harcamalar Genel Başkanın, tek başına imzasıyla belge karşılığı yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılan harcamalar toplamı ayda 5.000 YTL. Yi geçer ise bu miktarı aşan harcamalarda bu maddenin ilk cümlesi hükmü geçerli olacaktır. Federasyona borç yükleyen her bir işlem için 50.000 YTL. yi geçmeyen tüm işlemler federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılabilir. Yine 50.000 YTL. Yi aşmamak kaydı ile Federasyon üyelerinden ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve/veya faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile her türlü borçlanmalarda bulunmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu miktarları arttırmaya ve Yönetim kuruluna verilen harcama yetkisini aşan hususlarda karar mercii Genel Kuruldur. Geçici Yönetim Kurulu kuruluş harcamalarını, kiralama, mobilya ve tefrişat malz emel erini her hangi bir sınır ile bağlı olmaksızın yapmaya yetkilidir.

MADDE 21: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Genel Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir.

MADDE 22: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Federasyonun tüzel kişiliği

a) Genel Kurul kararı ile,
b) Mahkeme kararı ile ve,
c) Kendiliğinden sona erebilir.

Federasyon Genel Kurulu her zaman Federasyonun Feshine karar verebilir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan delegelerin en az 2/3’nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az Olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi: Federasyon feshine karar veren Genel Kurul, Federasyon mallarının tasfiyesi için bir Tasfiye Kurul’u seçer. Bu kurul, Federasyon mallarının, alacak ve borçlarını tespit eder, alacaklarını alır, borçlarını öder. Fesih ve kapatma halinde elde kalan tüm mal varlığı feshe karar veren son Genel Kurulun belirlediği yere devredilir.

MADDE 23: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLAR ARASI FAALİYET

Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir.

MADDE 24: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

MADDE 25: PLATFORMLAR

Federasyon, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, birlik, platformlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler.

MADDE 26: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 27: FEDERASYON’UN KURUCULARI GEÇİCİ MADDE 1:

1.PENDİK KARADENİZLİLER KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’Nİ Temsilden FUAT ŞENGÜL (Kuyumcu)

2.BİTLİS İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ‘in Temsilden HAYDAR ÇETİN (MADEN MÜHENDİSİ)

3.ORDU İLİ MEEDUDİYE İLÇESİ DOĞANÇAM KÖYÜ YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ’Nİ Temsilden MURAT BAŞARSLAN (SERBEST)

4.KIRŞEHİRLİLER KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’Nİ Temsilden RAMAZAN ÖZTÜRK (AVUKAT)

5. KAVAKPINAR MAHALLESİ GÜZELLEŞTİRME KALKINDIRMA VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’Nİ Temsilden HAKAN SARAÇOĞLU (Serbest)

6.ÖZSAKARYALILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ’Nİ Temsilden YAŞAR SAKA (SERBEST)

7. İSTANBUL ANADOLUYAKASI DÜZCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’Nİ Temsilden ASIM KELEŞ (ÖĞRETMEN)

8. İSTANBUL’DAKİ KARAMAN TAŞKALELİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’Nİ Temsilden HÜSEYİN EROĞLU (Serbest)

İlk Genel Kurulda Federasyon Organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim kurulu üyeleri ve görev unvanı aşağıda belirtilmiştir. Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; Adı Soyadı Görev Unvanı FUAT ŞENGÜL, Geçici Genel Başkan HAYDAR ÇETİN, Geçici Genel Başkan Yardımcısı MURAT BAŞARSLAN, Geçici Genel Başkan Yardımcısı RAMAZAN ÖZTÜRK, Geçici Genel Sekreter HAKAN SARAÇOĞLU, Geçici Genel Sayman YAŞAR SAKA, Geçici Yönetim Kurulu Üyesi AŞIM KELEŞ, Geçici Yönetim Kurulu Üyesi HÜSEYİN EROĞLU, Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 27(Yirmiyeydi) Madde ve 1 (Bir) Geçici maddeden ibarettir.